İYİDEREKAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1

 

3071 sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması

 

1- Dilekçe

 

 

30 (otuz) Gün

 

2

BİMER Başvurusu

 

-Elektronik Başvuru (e-Posta)

-Dilekçe

 

30 (otuz) Gün

3

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Başvurusu

- Bilgi Edinme Form Dilekçesi

 

 

15 (onbeş) Gün

 

 

 

 

 

4

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen EK-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi

 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir;

1- Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,

2- Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

3- İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,

4- İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.

 

7 (yedi) Gün

 

5

 

 

 

 

3091 sayılıKanun (Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları )

 

 

1-Matbu Dilekçe,

2-Kira kontratı,

3-Tapu Belgesi.

 

15 (Onbeş) Gün

+

5 (beş) Gün

6

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

1-Fatura,

2-Satış Fişi

3-Garanti Belgesi,

--Sözleşme vb.

 

 

90(Doksan) Gün

 

 

7

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

 

 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı

 

15(Onbeş) Gün

 

ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

 

15(Onbeş) Gün

 

8

 

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaş-larımızın Türkiye'deki 1.derecedeki akrabaları için düzenlenen Bakım Beyannamelerinin Tasdik Edilmesi

 

1- Nüfus kayıt Örneği

2- Adres Beyanı Belgesi

3- Muhtarlıktan Bakım beyannamesinin İmza ve Mühürlenme

 

10 (on) Dakika

9

'Apostille' tasdik şerhi

 

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

 

10(On) Dakika

 

 

10

 

 

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Dilekçe veya başvuru formu

30(Otuz) Gün

11

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.

7(Yedi) Gün

 

 

 

12

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı)

a) 18 yaşından küçükler için;

1- Form (Muhtar onaylı 2 Ad.),

2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),

b) 18 yaşından büyükler için;

1- Form (Muhtar onaylı 2 Ad.),

2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri),

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) 65 yaşını dolduranlar için;

1- Form (Muhtar onaylı 2 Ad.),

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.

7 (yedi) gün

13

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

 

1-Form(muhtar onaylı),

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

7(Yedi) Gün

14

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

7(Yedi) Gün

 

15

Dernek Kurulumu

1- 7 Kurucu Üyenin Kimlik Bilgilerinin olduğuKuruluş Bildirimi (3 Adet)

2- Her sayfası Kurucular Tarafından İmzalanmış Dernek Tüzüğü (3 Adet)

3- Tebligat Almaya Yetkili Kişilere Ait Bilgiler.

30 (Otuz) Dakika

16

 

 

 

 

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

 

 

 

1- Dilekçe

 

 

 

15 (onbeş) Gün

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:İyidere Kaymakamlığı
İsim:Rüstem BAYRAKTAR
Unvan :İlçe Yazı İşleri Müdürü
Adres :İyidereKaymakamlığı
Tel :(0464) 321 39 90
Faks :(0464) 321 30 51
E-Posta :rustembayraktar@gmail.com
 
İkinci Müracaat Yeri:İyidereKaymakamlığı
İsim: Orhan ALTUN Unvan :Kaymakam
Adres :İyidere Kaymakamlığı
Tel :(0464) 321 39 90
Faks :(0464) 321 30 51
E-Posta:iyidere@rize.gov.tr